Privacyverklaring

Antilliaansekeuken.nl gaat zeer zorgvuldig om met haar bezoekersgegevens. Antilliaansekeuken.nl verbindt zich er toe haar klantgegevens in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering hierop zijn verzoeken van de rijksoverheid. Derden kunnen cookies lezen en/of plaatsen in uw browser of webbeacons gebruiken ten einde informatie te vergaren voor het plaatsen van advertenties op onze website.