Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden van Antilliaansekeuken.nl kunnen ten alle tijden worden aangepast.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van (de informatie op) www.antikitchen.via-server01.nl berusten bij Antilliaansekeuken.nl, diens licentiegevers of toeleveranciers. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om foto’s op de website zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en te verspreiden voor welke doeleinden dan ook.

Aansprakelijkheid
Antilliaansekeuken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van informatie op www.antikitchen.via-server01.nl of van informatie van andere website die www.antikitchen.via-server01.nl naar verwijst. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van www.antikitchen.via-server01.nl.